Spītelk! Man hir gift dat no ğīn geotag.

Dat kan ōk wēsen dat dat bīstemmen fan Jau pōsītsje óóseküür is. Jī köönent fersöyken Jau pōsītsje tau ferannern un dat fan näjs probææren.