Näjs

Interfrisian Keyboard kan nū ōk Olfräisk un Säilsk

Interfrisian Keyboard kan nū ōk Olfräisk un Säilsk

Dat fan us stöönt projekt tau ‘n interfräisk kaibōrt het annerlessens ‘n ferwīden krēgen. Sünt güster het däi ap ōk ‘n olfräisk un ‘n säilsk wōrdenbauk integræært. Föör däi wōrdenliest fan ‘t säilsk Nōrdfräisk bīdankent wī us häilundal bī Tanno Hüttenrauch, däi dat nōrdfräisk wōrdenbauk friisk.org bīdrīven dājt. In däi tauken tīd plóónent wī dat no anner nōrdfräisk prōtwīsen mit wōrdenbauk d’r bī kōmen söölent. Däi ap gift nū al stöön bī dat tippen fan Bokkenhäirder Fräisk/Maursk, Dānsk, Düütsk, Engelsk, Fäirsk, Lēğlandsk, Ōstfräisk, Sóóterfräisk un Westfräisk mit ‘n wōrdenbauk.

Däi ap kan hir dóólhóólt worden:

Ap in d’ Google Play Store

Brūksanwīsen

Īdentītäit un tóól fan d’ Ōstfräisen

Īdentītäit un tóól fan d’ Ōstfräisen

“Säi hebbent tēgen däi Düütsken spöölt”, sē bäep Johanna frauer. Bäep Johanna was ‘n räecht Ōstfräiske fan Westerfēn. Un däi Düütsken? Ach, d’r mäint’de säi däi anner manskup fan ‘t ollenbörğer gewest. Fööl Ōstfräisen bīlīktäikendent sük sülst näit as düüstk un ōk höör tóól is altīd blōt fan Ōstfräisk of Ōstfräisk Tóól nöymt worden.

Ōstfräisk nóómen

Ōstfräisk nóómen

In dat fan us stöönt projekt föör ‘n standardōstfräisk wōrdenbauk dājt us lid Onno Feldmann nū ōk almēweğ mēr ōstfräisk föör- un achternóómen upnēmen. D’r bī gājt dat näit um dat ūtprōten fan däi nóómen up Düütsk, man um dat ūtprōten up Ōstfräisk. Däi oel ōstfräisk nóómen as Onno, Ubbo, Fokko wordent up us Ōstfräisk nóómelk häil anners ūtprōt’t:

“Dat hangt mit dat ferkörten tauhôp dat wī allerwēgens in us Ōstfräisk hebbent. Up Ōstfräisk häit’t ‘n Ubbo fan Ueb un ‘n Fokko fan Foek. Ik ken dat fan mī famīlje net sō dat tēgen mī wal fan Oen säeğt word’t.” mäint Feldmann.

Dat däi nóómen sō ūtprōt’t worden is no nārdns upsğrēven worden, dan bī Holger Weigelt, däi wal enkeld nóómen bīsğrēven het. Mit disser täelğ fan us projekt willent wī däi Ōstfräisk Tóól ōk up disser rebäit stöönen un us nóómen bīhollen.

Dat wōrdenbauk finnent Jī hir: oostfraeisk.org

Näjstīden K4 2020

Näjstīden K4 2020

Moin mit nanner,

mit dit näjstīden willent wī jau infermææren wat up stünt in us feräien tau gājt.

Feräien mäin

Wī bünt d’r mit tau gāng, us feräien as „indrağt feräien“ ankennen tau lóóten. Man wī bünt al nū as feräien ankent döör dat stichten un dat fastsetten fan ‘n setten. Do döör ‘n indróógen gift dat mēr sēkerhaiden föör us lēden. Dājt tau ‘n bīspil ‘n lid fan ‘n näit indróógen feräien ‘ rechtshanneln, dan hecht’t däi persōn mit höör priwóót fermöögen. Dat kumt fan §54 BWB (Börğerlīk Wetbauk dt. BGB). Bī ‘n indróógen feräien dājt däi feräien mit sīn fermöögen hechten. Dat is äits möögelk, um dat ‘n indróógen feräien ğeld ferworen dürt. In däi sülverğ ēfkes bünt wī mit dat ankennen as albaterğ feräien tau gāng, um dat wī ğīn winst móóken willent. Dat is fan us siecht ōk fan bīlang, dō wī us bauken tau dat finansamt ōpenboren mautent, dat bī ankent albaterğkaid man minner arbaid móóken dājt. 

Ōstfräisk tóól

In d’ oktōber móónd hebbent wī ‘n publikóósje up us wefstē publik móókt, däi däi wērstrīd fan us Ōstfräisk Tóól un dat Lēğdüütsk, dat fan däi Ōstfräisk Landskup ferspred’t word’t, in d’ mik nēmen dājt. In ‘n büelt gâud bīspillen word’t ferklort, wor däi swâk stēen fan dat Lēğdüütsk bünt, dō dat d’r um gājt an däi ōstfräisk kennel fan us tóól tau fertöönen. Däi artikkel is gaud tau lēsen, dō häi dat problēm seküür bīsğrīven dājt un däi bīgin fan us arbaid as feräien setten dājt. ‘T is us duel, dat däi Ōstfräisk Tóól wēr in d’ bīsef brocht word’t, dat wī us äigen tóól un ofkumst klor wordent.

Däi artikkel finnent jī hir: https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl/weker-tool-sgrift-dai-ostfraisk-landskup/

Wī wīsent näit blōt wor dat problēm is, wī bäident ōk ‘n löösen, düs is ‘n kurs föör däi tóól in ‘t föörräiden. Wenēr däi kurs tau góón kan, dat köönent wī döör däi krōnó-smûğt no näit säegen. Sō dróó dat sünner forelkhaid gājt, köönent wī fērer plóónen.

Padstokspringen

Net as tóól hollen wī ōk fan aksjes, däi ‘n fräisk ofkumst hebbent. Düs willent wī ‘n padstokspringen móóken. Fan frauer hēr kumt disser sport d’r fan dat däi minsken drööeğ ōwer d’ slōden kōmen mussent, däi dat allerwēgens in us kuntrājen gift. In d’ prowinsje Westfräisland word’t dat fierljeppen häil hōğ hollen un dat is elker kēr ‘n aksje wor minsken tauhôp kōment, plesæær hebbent un brūkdaum firen. Un hir net dat sülverğ problēm. Döör krōnó, net as ōk bī us kurs, köönent wī näit säegen, wenēr dat tau gājt. Wī blīvent tau gāng.

JFM diggitóól

Sünt oktōber móónd is us näej wefstē https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl klor. Hir bünt allerlai näjs tau lēsen. 

Nóó däi publikóósje fan dat interfrisian keyboard (kīkt insent: https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl/interfrisian-keyboard/) bünt wī mit dat rebäit künstelk intelligensje, un wō wī dat föör däi Ōstfräisk Tóól brūken köönent, tau gāng west. D’r tau hebbent wī däi êrst fersöyken achter us, ‘n fulennerğen fan satsen tau ferwikkeln. Elk fan us kent dat fan däi söykmeskīnen in ‘t internet, dō wī ‘n wōrd ingēven un us föörslóón word’t wō wī däi söyek fulennerğen. Net dat sal ‘t ōk föör ‘t interfrisian keyboard gēven. 

Mēr d’r tau hir: https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl/kuenstliche-intelligenz-lernt-ostfriesisches-platt/

‘N anner projekt ferbint däi Ōstfräisk Tóól mit däi histōrje fan ‘t Ōstfräisland. Tēgen Kārst sīn bôrt sēteldent al Fräisen in däi gewesten fan d’ Äimsmû. Dor undstunnent fräisk sētels as Je’em, Ditsem of Päitjem. Us projekt is ‘n diggitóól bīlēvnispad, up dat mē infermóósjes tau däi histōrsk laugen ōwer ‘t smārtfōn ofraupen kan, dō mē in d’ wīk is. Wī willent d’r mit minsken däi histōrje fan däi Äimslaugen, rechter un lüchter kânt fan d’ Äiems, wīsen un tóól un histōrje ferbinnen.

Un wel wäit wat d’r no fan kumt? Wel het näit grāğ snippeljağt as kind spöölt? Lóót’t jau ōwerkōmen. 

Dat is dat upstünts.

Ik wünsker jau ‘n mōjen hārst.

Blīvt sunt.

In d’ stē fan d’ bóósen

Thilo