Näjs

“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

Däi ōstfräisk tóólkurs “Ōstfräisk Lērbauk” is up oostfraeisk.org publik!

Mit disser kursbauk gift ‘t nū ennelk ‘n gâud stē, föör âl däient däi d’ Ōstfräisk Tóól recht lēren willent. Dat kursbauk, dat fan fan 10 leksen bīstājt, is fan us lid Onno Dirk Feldmann sğrēven worden. Būten teksten un ferklorens tau d’ gramóótik undholt ‘t ōk fräj wat höörteksten un aldēğs lütje filmkes, wor dat Ōstfräisk up ‘n plesærelk wîs mit lērt worden kan.

Dat bauk wil däi Jungfräiske Mäinskup ōk in d’ taukumst föör höör Ōstfräisk-kursen brūken.

Däi kurs köönent Jī hir finnen: https://oostfraeisk.org/leerbauk.aspx

Näej ōstfräisk kinnerbauk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Näej ōstfräisk kinnerbauk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Sīt fandóóeğ gift ‘t dat näej ōstfräisk kinnerbauk “D’r was insent ‘n oel wīfminsk”. Dat bauk is ‘n fertóólen fan dat westfräisk kinnerbauk “Der wier ris in âld wyfke” fan Nīnke fan Hichtem (westfräisk: Nynke fan Hichtum).

YouTube: https://youtu.be/zuPjgn4JoPA

Dat bauk kan hir as fräej PDF dóólhóólt worden:

D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Interfrisian Keyboard kan nū ōk Olfräisk un Säilsk

Interfrisian Keyboard kan nū ōk Olfräisk un Säilsk

Dat fan us stöönt projekt tau ‘n interfräisk kaibōrt het annerlessens ‘n ferwīden krēgen. Sünt güster het däi ap ōk ‘n olfräisk un ‘n säilsk wōrdenbauk integræært. Föör däi wōrdenliest fan ‘t säilsk Nōrdfräisk bīdankent wī us häilundal bī Tanno Hüttenrauch, däi dat nōrdfräisk wōrdenbauk friisk.org bīdrīven dājt. In däi tauken tīd plóónent wī dat no anner nōrdfräisk prōtwīsen mit wōrdenbauk d’r bī kōmen söölent. Däi ap gift nū al stöön bī dat tippen fan Bokkenhäirder Fräisk/Maursk, Dānsk, Düütsk, Engelsk, Fäirsk, Lēğlandsk, Ōstfräisk, Sóóterfräisk un Westfräisk mit ‘n wōrdenbauk.

Däi ap kan hir dóólhóólt worden:

Ap in d’ Google Play Store

Brūksanwīsen

Īdentītäit un tóól fan d’ Ōstfräisen

Īdentītäit un tóól fan d’ Ōstfräisen

“Säi hebbent tēgen däi Düütsken spöölt”, sē bäep Johanna frauer. Bäep Johanna was ‘n räecht Ōstfräiske fan Westerfēn. Un däi Düütsken? Ach, d’r mäint’de säi däi anner manskup fan ‘t ollenbörğer gewest. Fööl Ōstfräisen bīlīktäikendent sük sülst näit as düüstk un ōk höör tóól is altīd blōt fan Ōstfräisk of Ōstfräisk Tóól nöymt worden.