“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

Däi ōstfräisk tóólkurs “Ōstfräisk Lērbauk” is up oostfraeisk.org publik!

Mit disser kursbauk gift ‘t nū ennelk ‘n gâud stē, föör âl däient däi d’ Ōstfräisk Tóól recht lēren willent. Dat kursbauk, dat fan fan 10 leksen bīstājt, is fan us lid Onno Dirk Feldmann sğrēven worden. Būten teksten un ferklorens tau d’ gramóótik undholt ‘t ōk fräj wat höörteksten un aldēğs lütje filmkes, wor dat Ōstfräisk up ‘n plesærelk wîs mit lērt worden kan.

Dat bauk wil däi Jungfräiske Mäinskup ōk in d’ taukumst föör höör Ōstfräisk-kursen brūken.

Däi kurs köönent Jī hir finnen: https://oostfraeisk.org/leerbauk.aspx