Moin un hatelk wülkemen.

Ju Jungfräiske Mäinskup is aan Fereen, die sik foar ju aastfräiske Toal un Kultuur iensät, düsse bihoolde un in ju Toukumst lede wol. Ap us Wäfstede fiende Jie Infermoasjene tou us Fereen, us Projekte un wo Jie mee us in Kuntakt kume.

Jie konne us uk ap us Facebooksiede of us Instagramsiede kuntaktierje un us foulgje.