Us Doule

Us Misje – Wieruum rakt et us?

‘N fräiske Toukumst in Oiroupo.

Us Wiesje – Wier wolle wie wai?

Wie wolle dät do Fräizen as oain Folk ankant wäide. Nit blot fon Toal un Kultuur, man uk fan Politik un in dät Ferwoarjen.

Us Wäiden – Wier leeuwe wie oun?

  • “Fräisk” is neen Stríekkultuur in Düütskland un in do Läichlounde, man ‘n oaine Kultuur in Oiroupo.
  • “Fräize is, wäl Fräize weze wol” – Düt läie dúurt nit bitwieuwelt nit tou Fräige stält wäide.
  • “Fräisk weze” paast nit mit uuterst politiske Stroomenge fon gjuchter un linker Kaante touhope.

Us Doule – Wät wolle wie?

  • Fräizen mädeenuur ferbíende un dät interfräisk tauhope oarbaiden stöänen
  • kulturel Säärmbiskikjen foar Aastfräislound
  • bihoolden un uutbaue fon ju aastfräiske Toal un ju seelterfräiske Toal
  • ju fräiske Kultuur fermiddelje