Us Fereen

Ju Jungfräiske Mäinskup is aan Fereen, die sik foar ju aastfräiske Toal un Kultuur iensät, düsse bihoolde un in ju Toukumst lede wol. Wie sjo ju fon of uur 100 Jíere bistound Jongfryske Mienskip as Foarbielde in die Foarställenge fon us Stiftjen. Daach is ju politiske Ställenge fon do Aastfräizen in Düütskland ‘n uur, as ju fon do Fräizen in ju Prowinsje Fräislound in do Läichlounde.

Do Biloange fon ju fräiske Minderhaid, ju ap bee Lounde ankant is, wäide in do Läichlounde in dät Parlement fon ju Prowinsje in Ljouwerd truch politiske Partäie ferfange un kriege deerfon wetrekendet Gjucht. In Düütskland rakt dät tou ju Tied fon us Stiftjen neen politisket Ferfangen fon ju fräiske Minderhaid in die läichzakserske Lounddai of in die düütske Bundsdai.

Ju Ferstäärkenge fon do fräisk Biloange kon äits funksjenierje, do dät fräiske binul un ‘n fräiske Bigriepenge in Aastfräisland woakt of ferstäärkt wädt. Dät geböört ätter ju Mäinenge fon ju Jungfräiske Mäinskup bääst truch dät in die Kunde kriege fon ju fräiske Kumof un ju aastfräiske Toal. Ju aastfräiske Toal as fräisk-läichdüüstke Toal un ju seelterfräiske Toal as ooldaastfräiske Toal kume dälig al moor under dän Druk fon ju hoogdüütske Toal. Deeruum ferdüütskere us Toale of wäide al oafte heel nit moor boalt un ferdwiene do ap ‘t Läste.

Man uk do ju Jungfräiske Mäinskup säärm nit politisk tou Goange is, fersmit ju Seperatisem un uuterst politisk Stroomenenge fan gjuchter un linker Kaante, um dät düsse Idjologien altied fernäilend ap Selskuppe wíerke un nooit ju fertoonenge fon ‘n fräie Selskup ätterkume.

Net as älke Fereen kan uk ju Jungfräiske Mäinskup blot bīstounde blieuwe un sien Wíerk dwo, wan ful Moanskene fergoadert meehälpe. Jie moute nit Lid in us Fereen weze, do Jie dät Binul fon do Fräizen in Aastfräisland stöäne wolle. Man daach ferbliedt us dät, do wie Jou in us Mäinskup ferwülkeme konne. Elk een kon sin Paat dwo. Wie nöige deeruum elke Moanske dän Fereen tou stöäne. Elke Hülpe, net alik fan wakker Soord, is altied wülkemen. Oankelde Wiese fon ‘n Stöänenge sunt:

  • Lid wäide
  • stöäne mäd Jäld (insent of eengoal)
  • deele fon us Inhooldengene in do sosjoale Netwíerke
  • stöäne bie Aksjes (insent of eengoal)
  • un no ful moor

Ap düsse Siede fíende Jie Wiese mäd us in Kunkakt tou kume.