Näjs

“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

Die aastfräiske Toalkurs “Ōstfräisk Lērbauk” is ap oostfraeisk.org publik!

Mäd dusse Kursbouk rakt et nu äntelk een goude Stede, foar alle do do ju Aastfräiske Toal gjucht lere wolle. Dät Kursbouk, dät fon 10 Läkse biestoant, is fon us Lied Onno Dirk Feldmann skrieeuwen wäide. Bute Tekste un Ferklorenge tou ju Grammatik undhoold dät uk goud wät Hiertekste un sogoar litje Filmeken, wier dät Aastfräisk ap ‘n plezierelke Wieze mäd lert wäide kon.

Dät bouk wol ju Jungfräiske Mäinskup uk in ju Toukumst foar hiere Aastfräisk-kurse bruke.

Dän Kurs konne Ji hir fiende: https://oostfraeisk.org/leerbauk.aspx

Näie aastfräiske Bäidensbouk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Näie aastfräiske Bäidensbouk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Siet dälich rakt et dät näie aastfräiske Bäidensbouk “D’r was insent ‘n oel wīfminsk”. Dät Bouk is een Fertoalenge fon dät wäästfräiske Bäidensbouk “Der wier ris in âld wyfke” fan Nienke fon Hichtem (wäästfräisk: Nynke fan Hichtum).

YouTube: https://youtu.be/zuPjgn4JoPA

Dät Bouk kon hier as fräie PDF delhóólt worden:

D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Interfrisian Keyboard kon nu uk Ooldfräisk un Säilsk

Interfrisian Keyboard kon nu uk Ooldfräisk un Säilsk

Dät fon us stöänt Projekt tou een interfräiske Koaiboud häd lässens een Ferwiedenge kregen. Sänt jäärsene häd ju App uk een ooldfräiske un een säilske Woudebouk integriert. Foar ju Woudeliste fon dät säilske Noudfräisk bietoanke wie us heel un aal bie Tanno Hüttenrauch, die dät noudfräiske Woudebouk friisk.org biedrieuwe däd. In ju tou kumende Tied ploane wī dät noch uur noudfräiske Boalwieze mäd Woudebouk deer bie kume skälle. Ju App rakt nu al Stöän bie dät Tippen fon Bokkenhäirder Fräisk/Foansk, Daansk, Düütsk, Ängelsk, Fäirsk, Läiglandsk, Aastfräisk, Seeltersk un Wäästfräisk mäd een Woudebouk.

Ju App kon hir deelhoalt wäide:

App in die Google Play Store

Bruksanwiezenge