Näjs

Interfrisian Keyboard kon nu uk Ooldfräisk un Säilsk

Interfrisian Keyboard kon nu uk Ooldfräisk un Säilsk

Dät fon us stöänt Projekt tou een interfräiske Koaiboud häd lässens een Ferwiedenge kregen. Sänt jäärsene häd ju App uk een ooldfräiske un een säilske Woudebouk integriert. Foar ju Woudeliste fon dät säilske Noudfräisk bietoanke wie us heel un aal bie Tanno Hüttenrauch, die dät noudfräiske Woudebouk friisk.org biedrieuwe däd. In ju tou kumende Tied ploane wī dät noch uur noudfräiske Boalwieze mäd Woudebouk deer bie kume skälle. Ju App rakt nu al Stöän bie dät Tippen fon Bokkenhäirder Fräisk/Foansk, Daansk, Düütsk, Ängelsk, Fäirsk, Läiglandsk, Aastfräisk, Seeltersk un Wäästfräisk mäd een Woudebouk.

Ju App kon hir deelhoalt wäide:

App in die Google Play Store

Bruksanwiezenge

Aastfräiske Nome

Aastfräiske Nome

In dät fon us stöänt Projekt foar een stoundardastfräiske Woudenbouk dä us Lied Onno Feldmann nu uk almeewai moor aastfräiske Foar- un Huusnome apnieme. Deer bie gunt dät nit uum dät uutspreke fon do Nome ap Düütsk, man uum dät uutspreke ap Aastfräisk. Do oolde aastfräiske Nome as Onno, Ubbo, Fokko wäide ap us Aastfräisk nomelk heel uurs uutsprieken:

“Dät hoanget mäd ju Ferkutenge touhope dät wie allerwegense ien us Aastfräisk häbe. Ap Aastfräisk hat aan Ubbo fon Ueb un aan Fokko fon Foek. Iek kan dät fon mien Familje net so dät juun mie wäil fon Oen kwad wäd.” meenet Feldmann.

Dät do Nome so uutspieken wäide is noch nargends apskreeuwen wäide, dan bie Holger Weigelt, die wäil oankeld Nome bieskreeuwen häd. Mäd dusse Toug fon us Projekt wolle wie ju Aastfräiske Toal uk ap dusse Rebäit stöäne un us Nome biehoolde.

Dät Woudebouk fiende Jie hier: oostfraeisk.org

Näistiedenge K4 2020

Näistiedenge K4 2020

Moin mädenuur,

mäd dusse Näistiedenge wolle wie jou informierje wät ap stuunds in us Fereen tou gungt.

Fereen meen

Wie sunt deer miäd tou Goang, us Fereen as „iendraine Fereen“ ankanne tou läite. Man wie sunt al nu as Fereen ankant truch ju Stiftenge un dät Fäästsätte fon een Sättenge. Daach truch een Iendrainenge rakt dät moor Sekerhaide foar us Liede. Däd tou een Biespil een Lied fon aan nit iendraine Fereen een Gjuchtshondel, dan haftet ju Persoon mäd hiere priwoate Fermuugen. Dät kumet fon §54 BWB (Burgerlieke Wätbouk dt. BGB). Bie aan iendraine Fereen däd die Fereen mäd sin Fermuugen haftje. Dät is äits muugelk, uum dät aan indraine Fereen Jeld ferworje duurt. Ien ju sälven Ieuwkes sunt wie mäd ju Ankannenge as albatige Fereen tou Goang, uum dät wie neen Winst moakje wolle. Dät is fon us Sicht uk fon Bieloang, do wie us Bouke tou dät Finanzamt epenbeerje moute, dät bie ankant Albatiggaid man minner Oarbaid moakje däd. 

Aastfräiske Toal

In dän Oktober Mound häbe wie een Publikoasje ap us Wäfstede publik moaket, ju dän Wierstried fon us Aastfräiske Toal un dät Läigdüütsk, dät fon ju Aastfräiske Loundskup ferspredt wäd, in die Mik nieme däd. Ien een Bält goude Biespille wäd ferkloret, wier do swäkke Steden fon dät Läigdüütsk sunt, do dät deer umme gungt oun ju aastfräiske Kädden fon us Toal tou wieze. Die Artikkel is goud tou leze, do hie dät Probleem zeküür bieskrieuwe däd un die Biegin fon us Oarbaid as Fereen sätte däd. Dät is us Doul, dät ju Aastfräiske Toal wier in ju Biesef broacht wäd, dät wie us oaine Toal un Oukumst klor wäide.

Die Artikkel fiende Jie hier: https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl/weker-tool-sgrift-dai-ostfraisk-landskup/

Wie wieze nit blot wier dät Probleem is, wie bjode uk aan Löösenge, dus is aan Kurs foar ju Toal ien ju Foarredenge. Wanner die Kurs tou gunge kon, dät konne wie truch ju Kronoa-Smucht noch nit kwede. So bolde dät sunder Gefoar gungt, konne wie färrer ploane.

Kloutstokspringe

Net as Toal holde wie uk fan Aksjes, do ‘n fräisk Oukumst häbe. Dus wolle wie een Kloutstokspringe moakje. Fon ädder här kumt dusse Sport deer fon dät do Moanskene druug uur do Slote kume moasten, do dät allerwegense ien us Kuntraien rakt. In ju Prowinsje Wäästfräisland wäd dät fierljeppen heel hoog hoolden un dät is älke Moal een Aksje wier Moanskene touhope kume, Plezier häbbe un Brukdum firje. Un hier net dät sälvene Probleem. Truch Kronoa, net as uk bie us Kurs, konne wie nit kwede, wanner dät tou gunt. Wie blieuwe tou Goang.

JFM diggitoal

Sänt Oktober Mound is us näie Wäfstede https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl kloar. Hier sunt allerlai Näis tou leze. 

Ätter ju Publikoasje fon dät Interfrisian Keyboard (kiekje insent: https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl/interfrisian-keyboard/) sunt wie mäd dät Rebäit kunstelk Intelligensje, un wo wie dät foar ju Aastfräiske Toal bruke konne, tou Goang wezen. Deer tou häbbe wie do eerste Fersäikengen bäte us, aan Fulendigen fon Satse tou ferwikkelje. Älk fon us kant dät fon do Säikmaskienene in dät Internät, do wie een Woud ienreke un us foarslo wäd wo wie ju Säike fulendige. Net dät skäl dät uk foar dät Interfrisian Keyboard reke. 

Moor deer tou hier: https://www.jungfraeiske-maeinskup.frl/kuenstliche-intelligenz-lernt-ostfriesisches-platt/

Een uur Projekt ferbiendet ju Aastfräiske Toal mäd ju Histoorje fon Aastfräislound. Juun Karst sin Bäide setelde al Fräizen in do Gebiede fon ju Oamsemude. Deer undstude fräiske Setels as Jemgem, Ditsem of Päitjem. Us Projekt is ‘n diggitoal Bieliewnispad, ap dät mee Informoasjes tou do histoorske Täärpe uur dät Smaartfoon ouroupen kon, do mee in dät loug is. Wie wolle deer mäd Moanskene ju Histoorje fon do Oamstäärpe, gjuchte un linke Kaant fon ju Oamse, wieze un Toal un Histoorje ferbiende.

Un wäl wiet wät deer noch fon kumet? Wäl häd näit jädden Snippeljacht as Bäiden spielet? Läitet jou uurkume. 

Dät is dät apstuundse.

Iek wonskje jou aan fluggen Häärst.

Blieuwet suund.

Ien ju Stede fon do Boase

Thilo