Hir word’t Ōstfräisk prōt’t

“Hir word’t Ōstfräisk prōt’t” is een Aksje fon ju Jungfräiske Mäinskup, die dät Bruken fon ju Aastfräisk Toal in Winkele, Kontore un ap uur Steden ferstäärke wol.

Oafte undstounde in die aastfräiske Aldai Situoasjes, wier bee Paate, do sik inne Mäite kumme, dät Aastfräisk bale konne, man nee Wiet deer fon häbbe un deerumme een uur Toal bale. Dät älk al fääst sjo kon, wier hie Aastfräisk bale kon, bjudt ju Jungfräiske Mäinskup litje Pikskildere oun, do bie Foarbield oun Winkeldoren wieze konne, dät in die Winkel uk Aastfräisk balt wäd.

Dät Pikskild “hir word’t Ōstfräisk prōt’t” konne Jie uur us Email ounfräigje.