oostfraeisk.org

Aan stoundardaastfräiske Woudebouk.

Siet Ende 2019 oarbaidet us Lied Onno Feldmann oun ju Uumstättenge fon aan stoundardaastfräiske Woudebouk. Deer foar däd hie ju al 1975 uutklütert un 1999 uuroarbaidet Kondiesjes tou ju aastfräiske Skrieuwwieze fon Holger Weigelt bruke. Weigelt bieloaktde al ädder ju Stoundardisierenge fon ju aastfräiske Skrieuwwieze ätter meene läigdüütske Petroon, wier dät Aastfräisk, as fräisk-läigdüütsk Toal, sien heele Nature ferljoze skuul. Dät mäine wie net gliek so.

Dät Woudebouk fon Feldmann, dät wie as Fereen stöäne dwo, bjudt ju Muugelkkaid, een luudelk, gjuchte un stoundardisiert Aastfräisk tou bruke. Ju Toal in dät Aastfräisland stoant truch ful Biesunnerhaiden fon Luud un Woud foar sik. Die Haudferskiel moank ju Strääktoale is een Ludferskuuvenge, dät mee goud bie een Biespil sjo kon:

mauder /mɑʊwdɚ/ – meauder /mɛɑʊwdɚ/ – möyder /mœydɚ/ – mouder /moʊwdɚ/

Ätter Weigelt wäd ap ju fier spredt Strääktoal mäd ju Luudkoppel au-âu stoundardisiert. Deer juun rakt dät noch wät lütjere Ludferskuuvengen. Feldmann fersäkt allerwegense ap ‘n Foarm tou stoundardisierje, wier dät in ju Skrift fon Muugelkkaid min Woude rakt, ju gliek skrieuwe wäide, do ju ferskielens bietjude.

Dät Woudebouk häd stuunds ruugwai 40.000 Doatensätte (Stound Septämber 2021), ju net so oankeld Woude, as uk Sprekwoude, as uk Biespille undhoolde.

Ju Moake skäl noch wät Tied nieme un monig Skrieuwwieze noch pröävet wäide. Man dät Woudebouk bjudt al aan grooten Biestound.

Dät Woudebouk fiende Jie hier: oostfraeisk.org