Ōstfräisk Tóólkempanje

Däi Jungfräiske Mäinskup wil ‘t Ōstfräisk Plat lös fan ‘t Lēğdüütsk as ‘n äigen tóól ankennen lóóten un het düs ‘n tóólkempanje bīgunnen. Us äisken un föörstellens ferklorent wī in ‘n tweitóólerğ manifest föör ‘t ankennen fan d’ Ōstfräisk Tóól, dat me hir dóólhóólen kan: Man wat is dat mäinen fan d’ Ōstfräisen ōver d’ … Continue reading Ōstfräisk Tóólkempanje