Oostfräisk Tóólkempanje

Däi Jungfräiske Mäinskup wil ‘t Oostfräisk Plat lös fan ‘t Leeğdüütsk as ‘n äigen tóól ankennen lóóten un het düs ‘n tóólkempanje biigunnen. Us äisken un föörstellens ferklorent wii in ‘n tweitóólerğ manifest föör ‘t ankennen fan d’ Oostfräisk Tóól, dat me hir dóólhóólen kan:

Man wat is dat mäinen fan d’ Oostfräisen oover d’ taukumst fan ‘t Oostfräisk? Hir gaajt ‘t nóó d’ reesultóóten fan ‘n lütje umfróóeğ:

Jii willent meer oover us tóólkempanje wäiten, hebbent fróógen oover us dullen un iideeden of willent mit us an proot koomen? Däi JFM büd’t föör feräinen un orgóónisóósjes köstenlöes preesentóósjes fan us föörstellens föör d’ taukumst fan ‘t Oostfräisk an. Stürt us d’r föör slechtweğ ‘n anfróóeğ an vorstand@jungfraeiske-maeinskup.frl.

Föör us tóólkempanje hebbent wii boovendeem lütje stikkers mit däi tekst “Oostfräisk Plat is ğiin Platdüütsk” móóken lóóten, däi Jii ook oover us eemail anfróógen un köstenlös ferkriigen köönent.