Lid worden

Jī willent lid worden? Wī frājent us!

Jī köönent dat unnerstóónd föörmelār ūtfüllen. Lēst asjeb’läivt föördēm dat setten, d’ örder fan ‘t böören un us bīstemmen ōwer ‘t dóótenbīsğīrmen up däi sīd pepiren. Döör ‘t ūtfüllen un ofstüren fan ‘t föörmelār góónt Jī mit disser pepiren ōweräien. Alternóótīf finnent Jī up däi sīd pepiren ōk ‘n PDF, dat Jī net sō ūtfüllen un us of mit d’ ēmail an vorstand@jungfraeiske-maeinskup.frl of mit d’ pōst an Wolter Jetten, Münkelandweg 3a, 26629 Timmel stüren köönent.

Däi lidbīdrağ liğt bī 3 oirō in d’ móónd. Föör sğaulers, stūdenten un undfangers fan sōsjóóllasten dājt däi rēdusæært bīdrağ 1,50 oirō in d’ móónd bīdróógen.

Ōwerwīst asjeb’läivt ‘t lidgeld almóóndelk bit up d’ dârd wārkeldağ fan d’ móónd up us kuntō:

Jungfräiske Mäinskup e.V. IBAN: DE 42 2859 0075 0033 6521 00 BIC: GENODEF1LER Ostfriesische Volksbank eG