Lid worden

Jii willent lid worden? Wii fraajent us!

Um lid t’ worden mautent Jii dat föörmelaar unner uutfüllen. Leest asjeb’läivt föördeem dat setten, d’ örder fan ‘t böören un us biistemmen oover ‘t dóótenbiiskiirmen up däi siid dookumenten. Döör ‘t uutfüllen un ofstüren fan ‘t föörmelaar góónt Jii mit disser dookumenten ooveräien. Alternóótiif finnent Jii up däi siid dookunenten ook ‘n PDF, däi Jii net soo uutfüllen un us oover d’ eemail an vorstand@jungfraeiske-maeinskup.frl of mit d’ poost an Wolter Jetten, Münkelandweg 3a, 26629 Timmel stüren köönent.

Däi lidbiidrağ liğt bii 3 oiroo in d’ móónd. Föör skaulers, stuudenten un undfangers fan soosjóólhüelp is däi reedusäärt biidrağ 1,50 oiroo in d’ móónd.

Ooverwiist asjeb’läivt dat lidgeld almóóndelk bit tau d’ dâard waarkeldağ fan d’ móónd up us kuntoo:

Jungfräiske Mäinskup e.V. IBAN: DE 42 2859 0075 0033 6521 00 BIC: GENODEF1LER Ostfriesische Volksbank eG