Moin un hārtelk wilkōmen.

Däi Jungfräiske Mäinskup is ‘n feräien, däi sük föör däi ōstfräisk tóól un kultüer insetten, däi bīhollen un in d’ taukumst läiden wil. Up us wefstē finnent Jī inf’rmóósjes tau us feräien, us projekten un wō Jī mit us in kuntakt kōment.

Hebbent jī interäes an d’ Ōstfräisk Sömmersğaul? Hir gājt dat nóó dat prōgram un dat anmellen:

Ōstfräisk Sömmersğaul

Näjs fan us feräien finnent jī up us facebooksīd of instagramsīd.