Leerpad

Deutscher Text
english text

Duu wult Oostfräisk Plat leeren of ferbeetern?

Woo kun diin leerpad lóóten?

  • stap 1: móók däi onlain-kurs (e-learning). Hir kan me eerst móól däi ‘basics’ leeren.
  • stap 2a: Wel dat al gaud fint, kan dat dat sülststuudjem móóken.
  • stap 2b: Mit dat sülststuudjem kan me up d’ sülverğ mooment ook an d’ fruntóólunnerwiis däilneemen. Mel dii bii us föör näej termiinen.
  • stap 3a: Nuu word’t dat tiid an aktiivitäiten däil t’ neemen bii däi Oostfräisk Plat proot’t word’t. Nuu büst duu al däil fan us kumjuuniitii.
  • stap 3b: Wel däi ‘basics’ al ooverwunnen het, däi kan soo sâacht anfangen bauken up Oostfräisk t’ leesen. Hir gaajt dat nóó oostfräisk ee-bauken tau.
  • stap 3c: Dat gift muusik up Oostfräisk Plat. Meyer un Hannes Flesner bünt an t’ biifeelen.

Up oostfraeisk.org finte me dat grôotst onlain-woordenbauk fan dat Oostfräisk Plat un ‘n uutförelk gramóótik.

Oostfräisk Plat ferbeetern

Wel siin Oostfräisk Plat ferbeetern wil, däi kan sük geern bii us mellen. Teegen däi fööl reesursen un oostfräisktóólerğ feranstaltens hebbent wii ook ‘n oopen WhatsApp-koppel, wor fööl Oostfräisk skreeven word’t.