Us feräien

Däi Jungfräiske Mäinskup is ‘n feräien, däi sük föör däi ōstfräisk tóól un kultüer insetten, dies bīhollen un in d’ taukumst läident wil. Wī säint däi fan of ōwer 100 joer bīstóónd Jongfryske Mienskip as föörbild in ‘t föörstellen fan us stichten. Nodans is dat pōlitisk stellen fan d’ Ōstfräisen in Düütskland ‘n anner, as dat fan d’ Fräisen in d’ Prowinsje Fräisland in d’ Lēğlân.

Däi bīlangen fan d’ fräisk minnerhaid, däi up bâjd lân ankent is, wordent in d’ Lēğlân in ‘t parlement fan d’ prowinsje in Läiwerd döör pōlitisk pertäjen ferfangen un krīgent düs wetgēvend recht. In Düütskland gift dat tau d’ tīd fan us stichten ğīn pōlitisk ferfangen fan d’ fräisk minnerhaid in d’ lēğsaksersk landdağ of in d’ düütsk bundsdağ.

Dat ferstarken fan d’ fräisk bīlangen kan äits funksjenææren, dō dat fräisk bīnül un ‘n fräisk bīgrīpen in ‘t Ōstfräisland wóókt of ferstarkt wordent. Dat geböört nóó ‘t mäinen fan d’ Jungfräiske Mäinskup best döör ‘t in d’ küen krīgen fan däi fräisk kumof un däi ōstfräisk tóól. Däi ōstfräisk tóól as fräisk-lēğdüüstk tóól un däi sóóterfräiske tóól as olōstfräisk tóól kōment fandóóeğ al mēr unner d’ drük fan däi hōğdüütsk tóól. Düs ferdüütskern us tóólen of wōrdent al fóók häil näit mēr prōt’t un ferdwīnen dō up ‘t läest.

Man ōk dō däi Jungfräiske Mäinskup sülst näit pōlitisk tau gāng is, fersmit’t säi seperatisem un üüterst pōlitisk strōmen fan rechter un lüchter kânt, düs dies idjologīen altīd fernäilend up selskuppen wārkent un nōjt dat fertöönen fan ‘n fräej selskup nóókōment.

Net as elker feräien kan ōk däi Jungfräiske Mäinskup blōt bīstóón blīven un sīn wārk daun, wen fööl minsken fergardert mithelpent. Jī mautent näit lid in us feräien wēsen, dō Jī dat bīnül fan d’ Fräisen in Ōstfräisland stöönen willent. Man do ferblīd’t us dat, dō wī Jau in us Mäinskup ferwilkōmen köönent. Elk äien kan sīn pârt daun. Wī nöyğent düs elker minsk däi feräien tau stöönen. Elker hüelp, net alīk fan wekker sōrd, is altīd wilkōmen. Enkeld wīsen fan ‘n stöönen bünt:

  • lid worden
  • stöönen mit ğeld (insent of äingóól)
  • däilen fan us inhollens in d’ sosjóól netwārken
  • stöönen bī aksjes (insent of äingóól)
  • un no fööl mēr

Up disser sīd finnent Jī wīsen mit us in kunkakt tau kōmen.