Hir word’t Ōstfräisk prōt’t

“Hir word’t Ōstfräisk prōt’t” is ‘n aksje fan d’ Jungfräiske Mäinskup, däi dat brūken fan däi Ōstfräisk Tóól in winkels, kentōren un up anner stēen ferstarken wil.

Fóók undstóónt in d’ ōstfräisk aldağ situóósjes, wor bâjd pārten, däi sük in d’ möyet kōment, dat Ōstfräisk prōten köönent, man ğīn wäit d’r fan hebbent un düs ‘n anner tóól mitnanner prōtent. Dat elk äien al fast säin kan, wor häi Ōstfräisk prōten kan, büd’t däi Jungfräiske Mäinskup lütje piksğilden an, däi bī föörbild an winkeldöören wīsen köönent, dat in d’ winkel ōk Ōstfräisk prōt’t word’t.

Dat piksğild “hir word’t Ōstfräisk prōt’t” köönent Jī ōwer us email anfróógen.