Klassifikóósje fan dat Ōstfräisk

Is dat Ōstfräisk Plat ‘n äigen tóól of is dat ‘n prōtwîs fan däi lēğdüütsk tóól?

Gift dat mērerder sōrden fan Ōstfräisk Plat?

Wō kīkent däi Ōstfräisen up höör tóól?

In disser artikkel fersöykent wī ‘n antern up disser fróógen tau finnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *