Author: Onno Feldmann

“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

“Ōstfräisk Lērbauk” publik!

Däi ōstfräisk tóólkurs “Ōstfräisk Lērbauk” is up oostfraeisk.org publik!

Mit disser kursbauk gift ‘t nū ennelk ‘n gâud stē, föör âl däient däi d’ Ōstfräisk Tóól recht lēren willent. Dat kursbauk, dat fan fan 10 leksen bīstājt, is fan us lid Onno Dirk Feldmann sğrēven worden. Būten teksten un ferklorens tau d’ gramóótik undholt ‘t ōk fräj wat höörteksten un aldēğs lütje filmkes, wor dat Ōstfräisk up ‘n plesærelk wîs mit lērt worden kan.

Dat bauk wil däi Jungfräiske Mäinskup ōk in d’ taukumst föör höör Ōstfräisk-kursen brūken.

Däi kurs köönent Jī hir finnen: https://oostfraeisk.org/leerbauk.aspx

Näej ōstfräisk kinnerbauk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Näej ōstfräisk kinnerbauk – D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Sīt fandóóeğ gift ‘t dat näej ōstfräisk kinnerbauk “D’r was insent ‘n oel wīfminsk”. Dat bauk is ‘n fertóólen fan dat westfräisk kinnerbauk “Der wier ris in âld wyfke” fan Nīnke fan Hichtem (westfräisk: Nynke fan Hichtum).

YouTube: https://youtu.be/zuPjgn4JoPA

Dat bauk kan hir as fräej PDF dóólhóólt worden:

D’r was insent ‘n oel wīfminsk

Interfrisian Keyboard kan nū ōk Olfräisk un Säilsk

Interfrisian Keyboard kan nū ōk Olfräisk un Säilsk

Dat fan us stöönt projekt tau ‘n interfräisk kaibōrt het annerlessens ‘n ferwīden krēgen. Sünt güster het däi ap ōk ‘n olfräisk un ‘n säilsk wōrdenbauk integræært. Föör däi wōrdenliest fan ‘t säilsk Nōrdfräisk bīdankent wī us häilundal bī Tanno Hüttenrauch, däi dat nōrdfräisk wōrdenbauk friisk.org bīdrīven dājt. In däi tauken tīd plóónent wī dat no anner nōrdfräisk prōtwīsen mit wōrdenbauk d’r bī kōmen söölent. Däi ap gift nū al stöön bī dat tippen fan Bokkenhäirder Fräisk/Maursk, Dānsk, Düütsk, Engelsk, Fäirsk, Lēğlandsk, Ōstfräisk, Sóóterfräisk un Westfräisk mit ‘n wōrdenbauk.

Däi ap kan hir dóólhóólt worden:

Ap in d’ Google Play Store

Brūksanwīsen

Ōstfräisk nóómen

Ōstfräisk nóómen

In dat fan us stöönt projekt föör ‘n standardōstfräisk wōrdenbauk dājt us lid Onno Feldmann nū ōk almēweğ mēr ōstfräisk föör- un achternóómen upnēmen. D’r bī gājt dat näit um dat ūtprōten fan däi nóómen up Düütsk, man um dat ūtprōten up Ōstfräisk. Däi oel ōstfräisk nóómen as Onno, Ubbo, Fokko wordent up us Ōstfräisk nóómelk häil anners ūtprōt’t:

“Dat hangt mit dat ferkörten tauhôp dat wī allerwēgens in us Ōstfräisk hebbent. Up Ōstfräisk häit’t ‘n Ubbo fan Ueb un ‘n Fokko fan Foek. Ik ken dat fan mī famīlje net sō dat tēgen mī wal fan Oen säeğt word’t.” mäint Feldmann.

Dat däi nóómen sō ūtprōt’t worden is no nārdns upsğrēven worden, dan bī Holger Weigelt, däi wal enkeld nóómen bīsğrēven het. Mit disser täelğ fan us projekt willent wī däi Ōstfräisk Tóól ōk up disser rebäit stöönen un us nóómen bīhollen.

Dat wōrdenbauk finnent Jī hir: oostfraeisk.org