Month: November 2020

Īdentītäit un tóól fan d’ Ōstfräisen

Īdentītäit un tóól fan d’ Ōstfräisen

“Säi hebbent tēgen däi Düütsken spöölt”, sē bäep Johanna frauer. Bäep Johanna was ‘n räecht Ōstfräiske fan Westerfēn. Un däi Düütsken? Ach, d’r mäint’de säi däi anner manskup fan ‘t ollenbörğer gewest. Fööl Ōstfräisen bīlīktäikendent sük sülst näit as düüstk un ōk höör tóól is altīd blōt fan Ōstfräisk of Ōstfräisk Tóól nöymt worden.

Ōstfräisk nóómen

Ōstfräisk nóómen

In dat fan us stöönt projekt föör ‘n standardōstfräisk wōrdenbauk dājt us lid Onno Feldmann nū ōk almēweğ mēr ōstfräisk föör- un achternóómen upnēmen. D’r bī gājt dat näit um dat ūtprōten fan däi nóómen up Düütsk, man um dat ūtprōten up Ōstfräisk. Däi oel ōstfräisk nóómen as Onno, Ubbo, Fokko wordent up us Ōstfräisk nóómelk häil anners ūtprōt’t:

“Dat hangt mit dat ferkörten tauhôp dat wī allerwēgens in us Ōstfräisk hebbent. Up Ōstfräisk häit’t ‘n Ubbo fan Ueb un ‘n Fokko fan Foek. Ik ken dat fan mī famīlje net sō dat tēgen mī wal fan Oen säeğt word’t.” mäint Feldmann.

Dat däi nóómen sō ūtprōt’t worden is no nārdns upsğrēven worden, dan bī Holger Weigelt, däi wal enkeld nóómen bīsğrēven het. Mit disser täelğ fan us projekt willent wī däi Ōstfräisk Tóól ōk up disser rebäit stöönen un us nóómen bīhollen.

Dat wōrdenbauk finnent Jī hir: oostfraeisk.org